KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW, OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWY CYWILNOPRAWNE

Wydanie z dnia 05.02.2023

w Wielospecjalistycznej Przychodni “Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna, K. Czarnecka i Wspólnicy

Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1

z dnia 4 maja 2016 r (dalej zwanym RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczna Przychodnia
“Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna, K. Czarnecka i Wspólnicy ul. Podbielańska 16, 80-851 Gdańsk.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wielospecjalistycznej Przychodni “Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna, K. Czarnecka i Wspólnicy – e-mail: HYPERLINK “mailto:mironz@interia.pl” mironz@interia.pl, tel. 502413310.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Wielospecjalistycznej Przychodni “Lekarze Specjaliści”

Spółka Jawna oraz realizacji umów cywilnoprawnych zawartych ze Spółką na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy administracji skarbowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, banki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych, dla których przepisy prawa wymagają ich archiwizacji przez okres dłuższy – zgodnie z ustalonym przepisami prawa okresem. Pani/Pana dane osobowe związane z zatrudnieniem będą przechowywane przez okres 10 (w przypadku zatrudnienia po 01.01.2019 r.) lub 50 lat (w przypadku zatrudnienia przed 01.01.2019r.) Kopie wydanych deklaracji podatkowych będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, dokumenty, które nie tworzą części akt osobowych pracownika, między innymi: listy obecności, harmonogramy pracy, wnioski urlopowe, kopie wydanych zaświadczeń będą archiwizowane przez okres 3 lat. W przypadku danych podanych fakultatywnie dane te będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres trwania umowy.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, natomiast w przypadku współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych dokumentacja Pani/Pan będzie przechowywana przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy przedmiotowego rozporządzenia.
Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan

zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia lub nawiązania współpracy.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Call Now Button