KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW

“Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarze Specjaliści” SJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW, OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWY CYWILNOPRAWNE

Wydanie 02

z dnia 1.02.2020 r.

Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1
z dnia 4 maja 2016 r (dalej zwanym RODO).

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczna Przychodnia “Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna ul. Podbielańska 16, 80-851 Gdańsk.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wielospecjalistycznej Przychodni “Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna: e-mail: mironz@interia.pl, tel. 502413310.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzeniu procesu zatrudnienia, pomocy socjalnej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy administracji skarbowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.
  o Krajowej Administracji Skarbowej, banki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Prawo bankowe, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r.
  o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 1. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych, dla których przepisy prawa wymagają ich archiwizacji przez okres dłuższy – zgodnie z ustalonym przepisami prawa okresem. Pani/Pana dane osobowe związane z zatrudnieniem będą przechowywane przez okres 10 (w przypadku zatrudnienia po 01.01.2019r.) lub 50 lat (w przypadku zatrudnienia przed 01.01.2019r.) Kopie wydanych deklaracji podatkowych będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, dokumenty, które nie tworzą części akt osobowych pracownika, między innymi: listy obecności, harmonogramy pracy, wnioski urlopowe, kopie wydanych zaświadczeń będą archiwizowane przez okres 3 lat. W przypadku danych podanych fakultatywnie dane te będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychgdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy przedmiotowego rozporządzenia.

 

 1. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia lub nawiązania współpracy.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Call Now Button