KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PACJENTÓW DO UZYSKANIA INFORMACJI /DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Wydanie z dnia 05.02.2023

Wielospecjalistycznej Przychodni “Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna, K. Czarnecka i Wspólnicy

Szanowny Pacjencie,

Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1

z dnia 4 maja 2016 r (dalej zwanym RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczna Przychodnia
“Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna K. Czarnecka i Wspólnicy ul. Podbielańska 16, 80-851 Gdańsk.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wielospecjalistycznej Przychodni “Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna, K. Czarnecka i Wspólnicy jest – e-mail: HYPERLINK “mailto:mironz@interia.pl” mironz@interia.pl, tel. 502413310.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:

art. 3 ust. 1, 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
art. 24 ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi,
art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W celu m.in. udzielania informacji o wynikach badań laboratoryjnych, umawianiu terminów na wizyty do specjalistów oraz kontaktu w trakcie postępowań w zakresie chorób zawodowych pacjent może wyrazić dobrowolna zgodę na udostępnienie danych dodatkowych w zakresie prywatnego nr telefonu oraz e-maila.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego,
Narodowy Fundusz Zdrowia i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego,
inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego (zasady udostępniania dokumentacji

medycznej zostały uregulowane w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta).
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy przedmiotowego rozporządzenia.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym
i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Call Now Button