KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PACJENTÓW DO UZYSKANIA INFORMACJI /DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wielospecjalistycznej Przychodni “Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna

wydanie 02 z dnia 01,02,202r.

Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia
4 maja 2016 r (dalej zwanym RODO).

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczna Przychodnia “Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna ul. Podbielańska 16, 80-851 Gdańsk.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wielospecjalistycznej Przychodni “Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna: e-mail: mironz@interia.pl, tel. 502413310.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:

 • art.6 ust. 1 lit. c i lit. e oraz art.9, ust 2, lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (RODO),

 • art. 3 ust. 1, 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

 • art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwej realizacji i dokumentowania prawa pacjenta do wskazania osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie zdrowia / udostępnienia dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych a przechowywanej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku.

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres i zasadach określonych z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów oraz z art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy przedmiotowego rozporządzenia.

 

 1. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Call Now Button